Timeframe Ep.11


Timeframe Ep.11

  Created by Angela Yu
Category
ເຕັກນິກການກຳ ໄລພື້ນຖານ
Timeframe Ep.11

Course Overview

Time Frame ມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນການຊື້ຂາຍແມ່ນຖ້າຫາກວ່ເຮົາຈະເລືອກເອົາ. Timeframe ນັ້ນແມ່ນຍຸດທະສາດ ພວກເຮົາຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນໃນການຊື້ຂາຍ.