ມາຮູ້ຈັກ License ຂອງBroker


ມາຮູ້ຈັກ License ຂອງBroker

  Created by Angela Yu
Category
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Broker
Introduction

Course Overview

License ຫຼື ໃບອະນຸຍາດແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນາຍ ໜ້າ ເບິ່ງ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ