ຄຳ ສັ່ງລ່ວງ ໜ້າ Pending Order Ep.11


ຄຳ ສັ່ງລ່ວງ ໜ້າ Pending Order Ep.11

  Created by Angela Yu
Category
Forex ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
Introduction

Course Overview

ສ່ວນນີ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການສັ່ງຊື້ລ່ວງ ໜ້າ Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit