ພື້ນຖານກ່ອນການຊື້ຂາຍ ຄຳ Part 1


ພື້ນຖານກ່ອນການຊື້ຂາຍ ຄຳ Part 1

  Created by Angela Yu
Category
ເຕັກນິກການຊື້ຂາຍ ຄຳ
Introduction

Course Overview

ພື້ນຖານກ່ອນການຊື້ຂາຍ ຄຳ Part 1