Lot Size Ep.8


Lot Size Ep.8

  Created by Angela Yu
Category
Forex ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
Introduction

Course Overview

Lot Size ແມ່ນຂະໜາດຂອງສັນຍາຊື້ຂາຍ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ກຳ ໄລຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ