ເງິນຝືດ ແມ່ນ​ຫຍັງ?


ເງິນຝືດ ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  Created by Angela Yu
Category
ປັດໃຈພື້ນຖານ & ເສດຖະກິດ
Introduction

Course Overview

ເງິນຝືດ ແມ່ນ​ຫຍັງ?